Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

•    Název společnosti a provozovatel : SMART TOUR s.r.o.
•    Sídlo : Lesní Hluboké 33
•    IČO: 018 32 450
•    DIČ:  CZ018 32 450.
•    Telefon: +420 604 208 245
•    Email: info@smart-tour.cz – v případě nedostupnosti telefonu, použijte ke komunikaci tento e-mail
•    Číslo účtu : 107-5013090247 / 0100 ( KOMERČNÍ BANKA )

Podmínky
blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je
společnost SMART TOUR s.r.o.  se sídlem Lesní Hluboké 33, 664 83
Domašov, IČ: 018 32 450, DIČ: CZ018 32 450 a kupujícího
(zákazník,spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v
souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou
spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským
zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992
Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy
neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb.,
vše ve znění novel.

Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud
smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Prodávající
je SMART TOUR s.r.o.  se sídlem Lesní Hluboké 33, 664 83 Domašov, IČ:
018 32 450, DIČ: CZ018 32 450. SMART TOUR s.r.o. je společnost, která
při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo
prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo
poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě
se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující
spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a
plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské
činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který
nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito
výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v
rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Informace
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde :

Poštovné a balné

Poštovné je účtováno dle typu, váhy a rozměrů převzetí zboží takto: ( ZÁKLADNÍ CENA DO 10 kg )
•    PPL – obchodní balík na poštu  – dopravné 115 Kč – příplatek za dobírku 39Kč
•    PPL – obchodní balík do ruky   – dopravné 115 Kč – příplatek za dobírku 39Kč
•    Osobní odběr – ZDARMA. ( DOUBRAVNÍK 250, 592 61 DOUBRAVNÍK, BUDOVA COOP 1. patro )

Platba
•    dobírka
•    převodem na účet
Fakturu
za odebrané zboží obdrží zákazník v elektronické podobě a to ihned po
expedici zboží na zákazníkovu adresu. Faktura mu je doručena do emailu,
který zadal při nákupu. Pokud z nějakého důvodu nedojde k odeslání
faktury, kontaktujete nás neprodleně na emailu info@smart-tour.cz
faktura (daňový doklad) bude zaslána dle domluvy elektronicky či v
papírové podobě prostřednictvím České pošty.
Na veškeré dotazy, poptávky a připomínky zasílané elektronicky na emaily: info@smart-tour.cz   – odpovídáme do 24hodin.
Faktura (daňový doklad) slouží zároveň jako záruční list. Pečlivě uschovejte.
Potvrzení
obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje
odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doručování zboží
Prodávající
dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 7 dnů od potvrzení
objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.
Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do
dvou až tří pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a
zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co
nejdříve překontroloval.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad,
potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí
zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
Požádá-li
o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu
a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým
způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
Nepřevezme-li kupující
zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen
prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve
výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co
kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou
přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady
na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku
součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce
oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje..

Kupní smlouva
Je-li
kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění
nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním
objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem.
Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním
e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá
vliv.
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit
pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. SMART
TOUR s.r.o. si vymezuje právo u objednávek, při platbě předem nebo
osobním odběru objednávku stornovat při nezaplacení do 7 dnů .
Není-li
kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná
objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem
doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho
návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s
těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi
souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující
dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a
má možnost se s nimi seznámit.
Odesláním objednávky souhlasíte s
obchodními podmínkami a uzavíráte tím závaznou kupní smlouvu.
Nevyzvednutá dobírka bude brána jako porušení kupní smlouvy a dobírkové
poštovné viz. náš ceník může být  vymáháno.
Běh lhůty pro vyřízení
reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré
podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů
apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od
kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena
až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Prodávající si vyhrazuje
právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy,
na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již
nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena
dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou
částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo
adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Na produkty, které jsou
poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva
spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré
normy dle platné legislativy ČR.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
U
smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující
odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží nebo poslední části
dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu
seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení
od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14  denní lhůtě.
Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro
usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo
smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení
zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně
odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání  do 14 dnů
od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od
kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání
zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z
nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu
zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno
prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí
jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese
kupující.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností
kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na
náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Výjimky:
Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání
digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o
poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s
předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč.
alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného
podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které
podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným
zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze
vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových
programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin,
časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování
nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv
uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné
dražby.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě,
že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen
–rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající
bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího
kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo
její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat
přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí,
pokud kupující před
převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl
nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou,
který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje
za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze
věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud
je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v
internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7
občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí
zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe
písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky,
data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné
vrátit též v hotovosti v sídle
společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
Toto
ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení
zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do
14 dní od převzetí plnění,
musí dodavateli vydat vše, co na základě
kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí
bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout
peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.
Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit
na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na
vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou
škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen
takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu
vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady
spojené s vrácením Zboží.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
•    na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před
uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
•    na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle
na vůli Prodávajícího,
•    na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží,
které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
•    na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich
originální obal,
•    na dodávku novin, periodik a časopisů,
•    spočívajících ve hře nebo loterii.
POZOR ! Zboží se neposílá na dobírku, byla by odmítnuta.
Prodávající
si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem ?
Momentálně nedostupné –  v případě, že zboží již není možné dodat ani
nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a
zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje.
Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá
objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Práva a povinností z vadného plnění
Jakost při převzetí

Pokud
má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně
očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není
kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost
neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům),
jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující
může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží
podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na
přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména
nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek
na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada
pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající
není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující
před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U
použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře
dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu
prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na
přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající
odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době
nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v
připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a
podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení
smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či
neodstranitelnou):
•    odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
•    bezplatné odstranění vady opravou
•    přiměřenou slevu z kupní ceny
•    nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné
je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při
uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která
znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění
vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se
odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou
závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad
(nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z
kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace
Kupující
je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k
opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak
písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis
závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen
sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez
zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu
prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která
se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující
je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro
vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do
místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve
vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a
kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří
pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k
rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného
posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění
vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od
jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší
lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se
jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruka
za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího
vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost
prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Není-li
umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se
prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho
požadavku e mailovou zprávou.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu
náhrada účelně vynaložených nákladů. Reklamace se nezasílá na dobírku
ani expres. Pouze jako doporučené psaní nebo balík.

Závěrečná ustanovení
Tyto
obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách
prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je
po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím
archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je
přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v
jiných
jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto
obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.
Momentem uzavření  kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení
obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně
ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v
konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující
se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv
na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
Prodávající
se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím,
pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá
prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce
www.vasestiznosti.cz.
Tento postup není mediací dle zákona č.
202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle
zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v
platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se
se svým nárokem na soud.
Po dobu trvání jednání o mimosoudním
urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty
podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne
v jednání pokračovat.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává
Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní
Spotřebitelem se
rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění
smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci
samostatného výkonu svého povolání.
Záloha na zboží
V případě, že
se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není
skladem, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany
prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o
požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.
Informace a poradenství
Všechny
ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží
jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však
pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal
od výrobce či svého dodavatele.
Stížnosti
Stížnosti a připomínky
kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi
prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými
předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit v kterékoliv
prodejně prodávajícího nebo na e-mailovou adresu:  info@smart-tour.cz.
Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost
vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

Písemná komunikace
V
případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu
považuje adresa: SMART TOUR s.r.o., Doubravník 250, 592 61 Doubravník.
Ostatní
zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012
Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími
právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Pokračování v sekci reklamační řád.
Reklamace:
Zboží
se neposílá na dobírku, byla by odmítnuta. Dále se neposílá expresní
služnou, balíkem do ruky atd. Posílejte jako doporučeny dopis nebo
obyčejný balík.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 11. července 2016.